Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 636/XXXVII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5c ust. 1 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87 oraz poz. 827) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1
Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole prowadzone przez Gminę Miasto Płock,
2) korzystaniu z formy opieki nad dzieckiem do lat 3 – należy przez to rozumieć korzystanie w dni robocze z usług żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna utworzonych, prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Płock na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235),
3) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

§2
1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie obejmujące realizowanie zadań wychowawczo –                              dydaktyczno - opiekuńczych w tym:
1) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizowane zgodnie z zestawem      programów wychowania przedszkolnego przygotowanym przez przedszkole na dany rok szkolny,

 

2) zabawy swobodne i organizowane przez nauczyciela,
3) fachową opiekę pedagogiczną przyjętą przez przedszkole,
4) adaptację dziecka w środowisku przedszkolnym,
5) rozwijanie zdolności twórczych,
6) wspieranie indywidualnych zainteresowań,
7) zajęcia terapeutyczne, profilaktyczne prowadzone przez specjalistów,
8) zajęcia religii,
9) organizowanie zajęć ruchowych i imprez okolicznościowych.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

§3
1. Rodzic ponosi odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 2 ust. 1, obejmujące:
1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:
a) przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka,
b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem,
c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw w sali i na powietrzu;
2) zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno – poznawczej i korygujące wady postawy;
3) przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
4) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacyjnych poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego;
5) gry i zabawy:
a) wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka,
b) wspomagające i korygujące wady wymowy dziecka,
c) rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem.
2. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 w wysokości 1 zł za godzinę zegarową zajęć, przy czym opłaty za niepełne godziny przelicza się odpowiednio proporcjonalnie.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2 waloryzowana jest na zasadach określonych art. 14 ust. 5b – 5d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4. Wysokość kwoty opłaty po waloryzacji ogłoszonej przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 14 ust. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zostaje podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka i Zarządu Jednostek                 Oświatowych w Płocku, a także na tablicach ogłoszeń w przedszkolach.


§4
W przypadku odpłatnego korzystania przez dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny z przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Płock lub formy opieki nad dzieckiem do lat 3, ustala się dla każdego dziecka                     miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń, o której mowa w §3 ust. 2 z 40% zniżką.

§5
1. Zwalnia się całkowicie z opłaty za korzystanie ze świadczeń, o której mowa w §3 ust. 2 dzieci z rodzin, w których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku                       rodzinnego.
2. Podstawą zwolnienia z opłaty, o której mowa w ust. 1, jest przedłożenie               dyrektorowi przedszkola decyzji lub zaświadczenia o otrzymanym zasiłku, wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

§6
1. Opłaty, o których mowa w §3 i §4 naliczane są w oparciu o faktyczny czas pobytu dziecka.
2. Opłata, o której mowa w §3 ust. 2 nie obejmuje opłat za korzystanie z                      posiłków, które ustala się według odrębnych przepisów.

§7
Traci moc uchwała Nr 120/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock (Dz. Urz. Wojew. Mazow. Nr 80, poz. 2563 oraz z 2012 r. poz. 2502).

§8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§9
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§10
Uchwała wchodzi w życie dniem 1 września 2013 r.

 

 Przewodniczący
  Rady Miasta Płocka


  Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 636/XXXVII/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku
data publikacji: 
środa, 28 sierpnia 2013, godz. 11:57
ostatnia zmiana: 
środa, 28 sierpnia 2013, godz. 11:57 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 546

Stopka